Buổi sáng, công nhân đến sớm để treo biển trước giờ khai trương.

Hàng trên kệ đã sẵn sàng

Hàng tươi từ vườn mới chuyển về trong sáng sớm

Những khách hàng đầu tiên của cửa hàng